RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW
Balker Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Państwu poniższe informacje, spełniając tym samym obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych związanych z procesem świadczenia usług i realizacji umów współpracy jest Balker Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach (25-953), ul. Karola Olszewskiego 6, NIP: 6572944946, REGON: 38333174.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się:

 • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy
 • mailowo – e-mail: info@balker.pl
 • telefonicznie – tel.: 570570273

Ponadto informujemy, iż:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, obsługi świadczonych dla Państwa usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu realizacji wiążących Państwa z naszą firmą umów, porozumień i zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy i wykonania usługi lub zamówienia przez Administratora.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, stanowią:
 3. art. 6 ust. 1 lit. b – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych, ciążących na Administratorze, tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji, etc.;
 5. art. 9 ust. 2 lit. f RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, dane mogą być też przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby;
 6. art. 6 ust. 1 lit. a – jeśli Państwo wyrażą stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowej.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1-2 celów:
 8. w zakresie realizacji postanowień umów, zleceń lub innych ustaleń z nich wynikających, Państwa dane przechowywane są przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a przewidzianych przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 9. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym
  w szczególności podatkowych i rachunkowych – nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa;
 10. w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora – nie dłużej niż to wynika z celu takiego działania;
 11. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych
  – o ile wyrazili Państwo zgodę będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody.
 12. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową, z uwagi na konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji, Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 13. naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w pkt. 1-2;
 14. innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Administratorem przy realizacji usług i zamówień;
 15. dostawcom usług prawnych, doradczych, windykacyjnych, etc.;
 16. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
 17. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 18. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 19. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 20. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 21. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.